user_mobilelogo
Stuur hier uw reactie. U ontvangt z.s.m. van ons bericht retour.
1000 tekens over
Bestanden toevoegen

Inmiddels zijn de opgravingen bij dorpskerk Elspeet diverse weken beëindigd. De aanwezige graven zijn geruimd waarbij uitsluitend de grote beenderen en archeologisch interessante zaken verzameld zijn. Interessante grafresten zijn ingenomen voor nader provinciaal onderzoek, de archeologisch niet interessante grafresten zijn opgeslagen in een container op het terrein. Voor beide zaken heeft Elspeet Historie aandacht gevraagd bij het college van B&W Nunspeet.

De archeologisch interessante beenderen worden overgebracht naar het provinciaal depot waar deze verder worden onderzocht. Na onderzoek worden de beenderen vernietigd, tenzij een verzoek wordt/is ingediend de beenderen retour te zenden om deze te kunnen herbegraven. Het team Elspeet Historie vindt het een morele verplichting dat de beenderen herbegraven worden. Dit is ook van toepassing op de beenderen die opgeslagen zijn op in de container op het terrein. Door gemeente Nunspeet is bij herhaling aangegeven dat hiermee met respect wordt omgegaan. Elspeet Historie is van mening dat op korte termijn herbegraven hieraan invulling geeft.

Het team Elspeet Historie heeft aandacht gevraagd voor beide zaken bij het college van B&W Nunspeet. Daarnaast voelt Elspeet Historie noodzaak hiervoor in het openbaar aandacht te vragen. Bij de uitbreiding van de dorpskerk in Nunspeet heeft herbegrafenis plaatsgevonden na ruim een half jaar. De beenderen hebben opgeslagen gestaan en zijn na herhaald aandringen herbegraven op de begraafplaats te Nunspeet. Dit vanwege een verschil van mening over het betalen van grafrechten. Omdat gemeente Nunspeet veel geld bespaard heeft door het ruimen van de graven is dit argument rond dorpskerk Elspeet niet steekhoudend. De werkzaamheden zijn zover gevorderd dat er een informatiedag gehouden kon worden. Er zijn geen bekende argumenten om het herbegraven van de beenderen uit te stellen.

nb november2018

 

 

 

5 5 2014MonumentOorlogsmonument Elspeet Centrum

In het voorjaar zijn door het team Elspeet Historie ruim 700 handtekeningen verzameld voor behoudt van het oorlogsmonument in Elspeet. Sindsdien is er veel gebeurd. Met deze handtekeningen is dorpsvereniging Elspeet opgeroepen een ledenvergadering te beleggen. De extra ledenvergadering werd goed bezocht, dat wil zeggen, had een opkomst als gebruikelijk van tientallen leden. Echter is het uiteindelijke besluit van dorpsvereniging Elspeet teleurstellend. Het bestuur heeft na lang wikken en wegen besloten geen stelling in te nemen omdat men vindt dat onvoldoende leden de vergadering bezocht hebben. Het bestuur van dorpsvereniging Elspeet lijkt hiermee besluiteloos geworden, de opkomst van leden loopt immers al jaren terug.

Ook zijn de ruim 700 handtekeningen onder de aandacht gebracht van wethouder Van der Maas. Gezien de moeilijkheid van de kwestie heeft de burgemeester Van de Weerd aangegeven het overleg hierover zelf ter hand te nemen. Een toezegging die de burgemeester niet is nagekomen. Er waren teveel hiaten in de besluitvorming. Zo had het college een besluit genomen over een monument wat achteraf geen monument genoemd mocht worden. Ook was het monument door verkoop van het onroerend goed juridisch eigendom geworden van de stichting Historisch Museum Elspeet. De stichting op haar beurt was deze sta in de weg liever kwijt dan rijk. Uiteindelijk heeft een oud medewerker van gemeente Nunspeet in opdracht van de burgemeester de standpunten van enkele betrokken partijen per mail verkend. Na bijna 200 dagen heeft burgemeester Van de Weerd het team Elspeet Historie meegedeeld dat is besloten dat het monument niet terug geplaatst wordt.

gele hesjes  gele hesjesgele hesjesgele hesjesgele hesjesgele hesjes

 

 

Het team Elspeet Historie betreurt deze beslissing. Het college van gemeente Nunspeet neemt hiermee een beslissing over een oorlogsmonument terwijl een groot deel van de bevolking hier niet achter staat. Dit terwijl de gemeenteraad zich hierover in het openbaar niet heeft uitgesproken. Bovendien wordt in gemeente Nunspeet op diverse niveau’s gesproken over de wenselijkheid van burgerparticipatie. In de praktijk blijkt men hier nog niet klaar voor te zijn.

Voor het team Elspeet Historie is de kwestie hiermee historie geworden. De afwikkeling van de zaak zal op de site gearchiveerd worden.

 

 

P1030132Bron: Laurens MoermanInmiddels zijn de graafwerkzaamheden rond de dorpskerk in volle gang om hemelwaterinfiltratie mogelijk te maken. Uit registratie van het team Elspeethistorie was vooraf duidelijk dat er vanuit het verleden vele graven rond de dorpskerk aanwezig zijn. Nu het graafwerk gestart is worden vele graven verstoort, ofwel moeten wijken voor het aanleggen van de hemelwaterinfiltratie. De aangetroffen graven variëren van vage afdrukken in het zand tot complete skeletten. Details van houding, grafgiften en andere niet nader te benoemen piëteitsvolle zaken worden in volle openbaarheid vertoond. Zo ook een begraven moeder en kind.

De achtergrond van een begraven moeder met haar pasgeboren kind toont ons de werkelijke gang van zaken. Vanuit het verleden is bekend dat er stringente regels waren voor het begraven van moeder en kind. Omdat de grafrechten een belangrijke bron van inkomsten waren was het ongewenst moeder en kind in één graf te begraven. In dat geval liep de kerk immers inkomsten mis.
Uit de grafregisters blijkt dat er weinig clementie werd verleend. Bijna nooit werd bij het begraven van moeder en kind toegestaan dat ze samen werden begraven en er slechts éénmaal grafrecht werd betaald. Zie onderstaande grafregisters met betaalde grafrechten. Het betrof wellicht de gouden Carolus gulden. Hierbij werd met het eerste cijfer het aantal guldens weergegeven, het tweede cijfer gaf het aantal stuivers aan terwijl het derde cijfer het aantal penningen betrof. Het laatste cijfer word in sommige gevallen niet genoemd of met dubbele punt weergegeven, omdat er geen penningen (centen) betaald zijn.

image6Grafregister ElspeetHistorie

image3Tekst uit authentiek grafregister 

 

In diverse andere gevallen diende aantoonbaar tweemaal grafrecht betaald te worden.

 

image5Grafregister ElspeetHistorie

image2Tekst uit authentiek grafregister

 

image4Grafregister ElspeetHistorie

image1Tekst uit authentiek grafregister

Voor de achterblijvende familie was het in alle gevallen een zeer moeilijke situatie. Naast het verlies van moeder en kind kwam het gezin voor hoge kosten te staan. De voorbereidingen voor de geboorte waren immers getroffen terwijl ook de geneesheer en vroedvrouw betaald moesten worden. Daar kwamen de kosten voor de begrafenis met het grafrecht bij.
Kerkelijk gezien was het heffen van grafrecht geen punt van discussie. De hoogte van het grafrecht hing samen met de plaats in of bij de kerk. In de kerk was duurder dan buiten de kerk. Buiten de kerk waren de plaatsen dicht bij de kerkmuur aan de zonkant weer meer gewenst. Bovendien betrof het in alle gevallen grafrecht voor onbepaalde tijd.

Uit de grafregisters zou zomaar kunnen blijken wie de nu blootgelegde moeder en kind zijn. Waarschijnlijk is nog wel na te speuren dat de nabestaanden destijds nog langere tijd hebben moeten afzien om het grafrecht te voldoen.

Het blootleggen van een moeder met haar pasgeboren kind werpt licht op de huidige handelswijze. Zowel de gemeente Nunspeet als de kerkelijke gemeente besparen geld met het uitvoeren van deze werkzaamheden op de locatie van het voormalige kerkhof. Gemeentelijk gezien kan met een geringe investering een grote hemelwaterinfiltratievoorziening aangelegd worden. Gelijktijdig krijgt de kerkelijke gemeente een nieuw parkeerdek aangeboden.

 

 

Om een website goed te onderhouden heb je verschillende expertises nodig. Zo is een webmaster nodig voor het algemeen en technisch beheer van de website. Je moet hierbij denken aan het bijhouden van de webstandaarden en bijbehorende software. De kern van een website draait echter om de content ofwel de beschikbare informatie op de website. Een webredacteur is een persoon die actief helpt de website te voorzien van nieuwe artikelen of bestaande artikelen verbeterd. En het is niet moeilijk of ingewikkeld. Iedereen kan webredacteur zijn. Ofwel meer dan een verhaal schrijven in een tekstverwerker is het eigenlijk niet. Hij of zij krijgt een gebruikersnaam en wachtwoord voor schrijfrechten op de website. Met deze gegevens kan een webredacteur direct artikelen bewerken en ook nieuwe artikelen maken. Tot voor kort moest alles door de webmaster worden verwerkt, maar daar is nu verandering in gekomen.

Webradacteur kun je worden voor een bepaalde categorie. Denk aan WO2, Natuur, Kunst, Muziek etc. Ook is het mogelijk om te blog op de website te krijgen. Wilt u ook helpen de historie van Elspeet vast te leggen? Dat kan, neem contact op wij helpen u graag.

 

In de voorgaande update hebben we als comité aangegeven dat het nodig is gemeente Nunspeet aan de gemaakte afspraken te herinneren. Inmiddels is duidelijk dat burgemeester Van der Weerd een onderzoek laat uitvoeren naar de gewenste toekomst van het monument. Omdat gemeente Nunspeet initiatiefnemer is van de verplaatsing lijkt dit onderzoek een doekje voor het bloeden. Deze indruk wordt versterkt omdat het onderzoek wordt uitgevoerd door een oud medewerker van gemeente Nunspeet. Hoewel het comité twijfels heeft bij het onderzoek is besloten het een kans te geven en de lopende actie tot behoud van het monument in de dorpskern Elspeet op te schorten.

Het comité wacht niet alleen af. Zo heeft het comité de Stichting Historisch Museum Elspeet (SHME) aangeschreven. Op basis van gemeentelijke informatie en de koopovereenkomst van de voormalige brandweerkazerne blijkt SHME juridisch eigenaar te zijn. Een medewerker van gemeente Nunspeet verwoorde het als volgt: “De vraag over het eigendom van de gedenksteen is juridisch gezien simpel te beantwoorden. Het monument is bij de overdracht van de ondergrond aan de Stichting historisch museum Elspeet eigendom geworden van die stichting. Het monument is aan te merken als onroerend goed en het eigendomsrecht daarvan is gekoppeld aan het eigendomsrecht van de ondergrond”.

akte

Het bestuur van SHME was hiervan niet op de hoogte. Het bestuur heeft als volgt geantwoord:

“Wij zullen de eigendomskwestie op de eerstvolgende bestuursvergadering bespreken. Ik neem aan dat dit er toe zal leiden dat wij contact opnemen met de Gemeente en dat het bestuur op basis van de deze gedachtenwisseling een nader standpunt zal innemen”.

Het comité vindt zowel het gemeentelijk onderzoek als het standpunt SHME erg lang duren en heeft beide partijen hierop aangesproken. Op 10 oktober vergadert het comité om zich te beraden op een vervolg.

 

fundament dorpskerkFundament DorpskerkHet team Elspeet Historie heeft vanuit historisch oogpunt belangstelling voor de wateroverlast en de maatregelen hiertegen. Hoewel zij ook van mening is dat de wateroverlast aangepakt moet worden wil het team toch enkele kritische kanttekeningen plaatsen t.a.v. infiltratie bij dorpskerk. Nog in de maand oktober (2018) wil men starten met de uitvoering van de werkzaamheden. Opmerkelijk is hierbij is dat er nog geen archeologisch onderzoek is verricht. Wel heeft men het fundament van de kerktoren (rijksmonument) bloot gelegd omdat deze gevoelig is voor verzakking\scheurvorming door grondwaterontrekking, de graafwerkzaamheden én de beoogde infiltratie.

De gekozen locatie voor de infiltratievoorziening is het voormalige kerkhof rond de dorpskerk. Zo is bekend dat hier sinds 1295 al een Kapel heeft gestaan. In de roomse tijd was het gebruikelijk om in en rondom de kerk te begraven. Deze wijze is in gebruik geweest tot het einde van de 19e eeuw. Hier is eeuwen lang begraven en zijn naar verwachting duizenden personen begraven. Reken alleen al dat er zo'n 600 jaar lang begraven is rondom de kerk. Per jaar werden er meerdere dorpsbewoners begraven die daar hun grafrust hebben gekregen, en dat 600 jaar lang. De dorpskerk had ook een regiofunctie, zo werden de mensen o.a. vanuit Vierhouten ook begraven in ELspeet. Het betreft graven die destijds zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd. Hiervoor is destijds betaald en de dorpskerk heeft haar financiële welvaart o.a. aan de betaalde grafrechten te danken.

De gemeente Nunspeet heeft het bedrijf Tetrawin opdracht gegeven om een infiltratiesysteem rondom de dorpskerk te plaatsen om de wateroverlast op te lossen. Dit terwijl er ook meerdere (al dan niet gemeentelijke) percelen in de nabijheid liggen die ook geschikt zijn. Denk bijvoorbeeld aan het veld bij de Boaz-Jachinschool of weilanden grenzend aan de Staverdenseweg. Nog dichterbij in het centrum kun je ook denken aan het parkeerterrein bij het Edelhert, en rondom de Pastorie. Toch is gekozen voor het voormalige kerkhof omdat dit gemeentelijk gezien de gemakkelijkste oplossing is. De gekozen oplossing is overigens een experimentele en betreft het “watertable systeem”. Dit systeem is alleen nog in Hilversum toegepast en heeft zich nog niet over langere tijd in de praktijk bewezen. Zie hiervoor de website van Tetrawin

Zie ook ons eerder verschenen artikel: Begraven rond de Kerk

 

  • a.jpg
  • b.jpg

Bronvermelding: Impressiebeelden gemaakt door Tetrawin (www.tetrawin.nl)

 

dorp nieuwFoto: gemoderniseerde dorpskern zonder oorlogsmonument.Op 7 mei 2018 heeft het comité een gesprek gehad met Burgemeester Van de Weerd en wethouder Van der Maas. Tijdens dit gesprek heeft het comité namens ruim 700 personen verzocht het oorlogsmonument in dorpskern Elspeet in ere te herstellen. Hierbij heeft burgemeester Van de Weerd toegezegd het gesprek met de betrokken partijen aan te gaan en de opbrengst hiervan voor het zomerreces terug te koppelen. Het comité heeft deze toezegging met een persbericht uitgezet richting de betrokken inwoners.

Nu het reces is ingegaan heeft het comité navraag gedaan naar de opbrengst van de gevoerde gesprekken. Na enig aandringen van het comité heeft burgemeester Van de Weerd per mail gereageerd: “dat is jullie interpretatie van ons gesprek. Een concrete tijdplanning is niet te geven, maar hangt af van de mate waarin partijen bereid zijn elkaar tegemoet te komen en een gezamenlijke oplossing te bedenken”.

Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat het juridisch eigendom van het oorlogsmonument door verkoop was overgegaan naar de stichting Historisch Museum Elspeet. Het is ontluisterend dat het oorlogsmonument onderdeel was van een verkooptransactie. Het betreft een geschenk van Oranjevereniging Elspeet aan de bevolking.

Het comité is teleurgesteld dat geen terugkoppeling wordt gegeven op het overeengekomen tijdstip. Door dit verzuim is niet helder welke partij of moeilijkheid terugplaatsing verhindert. Het comité is hierdoor niet in de gelegenheid mee te werken aan een oplossing. Het comité blijft dit volgen en zal u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen.

 

dve1De voorzitter van Dorpsvereniging Elspeet neemt 730 handtekeningen in ontvangst van Dirk de Bruin.Dinsdagavond 15 mei 2018 was er een extra vergadering van Dorpsvereniging Elspeet. Deze was belegd om het terugplaatsen van het oorlogsmonument in de dorpskern van Elspeet te bespreken. De voorzitter heeft de rol van de dorpsvereniging in relatie tot het gemeentelijk handelen toegelicht. Aansluitend hebben het actiecomité en werkgroep Herdenken WO2 hun standpunten toegelicht. Hoewel de bewoordingen verschillen zijn er veel overeenkomsten. Voor alle partijen is gemeente Nunspeet de initiatiefnemer en planvormer, er was echter geen vertegenwoordiger van Nunspeet aanwezig om dit toe te lichten. Ook geeft men het plan niet vrij om in te zien. Het actiecomité heeft het bestuur van Dorpsvereniging Elspeet 730 handtekeningen overhandigd. Met deze handtekeningen wordt de dorpsvereniging opgeroepen zich maximaal in te spannen het oorlogsmonument in de dorpskern terug te plaatsen. De voorzitter vroeg argumenten om dit te onderbouwen. Een van de aanwezige leden verwoordde dit als volgt: “de zichtbare aanwezigheid van het monument in de dorpskern is voor mij een aanknopingspunt om het gesprek met de jeugd aan te gaan”. Een extra vergadering op verzoek van betrokken leden van Dorpsvereniging Elspeet is uniek. Het overhandigen van de handtekeningen vond dan ook plaats in aanwezigheid van de lokale pers.

monumentburgemeester Van de Weerd en wethouder Van der Maas nemen de handtekeningen in ontvangst van Dirk de Bruin.Het college van burgemeester en  wethouders van Nunspeet heeft besloten het oorlogsmonument uit het centrum van Elspeet te verplaatsen naar de Algemene Begraafplaats te Elspeet. Veel inwoners ervaren dit als een verlies, zij zien het oorlogsmonument als een blijvende herinnering voor inwoners en toeristen aan de jaren 1940-1945. De gedachte is dat het oorlogsmonument in de dorpskern kan bijdragen aan het voortleven van de idealen van hen die vielen.
Inmiddels hebben ruim 700 personen hun handtekening gezet voor het behoud van het oorlogsmonument in de dorpskern van Elspeet. Dit is voldoende aanleiding voor burgemeester Van de Weerd en wethouder Van der Maas het verzoek tot behoud van het monument in ontvangst te nemen en hierover het gesprek aan te gaan. Op maandag 7 mei heeft het comité het college namens de ondertekenaars verzocht de besluitvorming te heroverwegen. De handtekeningen zijn daarbij overhandigd aan burgemeester Van de Weerd en wethouder Van der Maas. Omdat de handtekeningen digitaal werden overhandigd kon dit symbolisch met 1 A-viertje.
Burgemeester Van de Weerd heeft aangegeven dat het verzoek voldoende reden is om opnieuw te overleggen met de betrokken partijen en het actiecomité. De burgemeester heeft toegezegd dat voor de zomervakantie de opbrengst van het nieuw te voeren overleg bekend is.

grafkelderBron: Elburger Courant 19 juni 1959 | StreekarchivariaatUit onderzoek van de beschikbare grafboeken van Elspeet is gebleken dat er vroeger een grafkelder in de kerk aanwezig was. Uit de beschikbare informatie blijkt dat minimaal 34 personen zijn begraven in de kerk. Tevens zijn minimaal 3 personen bijgezet in de grafkelder. In het huidige kerkgebouw zijn er slechts nog 3 oude grafzerken aanwezig die herinneren aan het begraven in de kerk. Het team Elspeet Historie heeft geprobeerd te achterhalen wat er met de grafkelder is gebeurd. Hiervan hebben we slechts in beperkte mate documenten kunnen vinden. Aanvullend hebben we diverse ouderen gesproken. Hieruit is het volgende beeld ontstaan.

Rond het jaar 1910 zijn door Bloys van Terlong – Prins in Elspeet 4 aanwezige grafzerken in de kerk opgenomen. Daarbij werd niet gesproken over nog meer aanwezige zerken, ook werd er geen melding gemaakt van een grafkelder. Wellicht is de oorzaak hiervan geweest dat de inventarisatie van Bloys van Terlong – Prins negatief werd beïnvloed door de aanwezigheid van een houten vloer. Omdat de vloer in het kerkgebouw bestond uit stenen en grafzerken die gewoon in het zand lagen was het erg koud. Om dit te verbeteren werd de stenen vloer bekleed met hout. Hierdoor werden de meeste zerken en ook de grafkelder aan het oog onttrokken. Aanvullend werden tevens verwarmingsbuizen onder de kerkbanken aangebracht om de voeten van de kerkgangers te verwarmen. Hierdoor kon de kerk ook worden verwarmd, wat goed was voor de mensen, het interieur en het aanwezige orgel.

In de tweede wereld oorlog ontstond een probleem door gebrek aan brandstof. Met name in de winter was het niet mogelijk de kerk voortdurend te verwarmen. Omdat men bang was dat het verwarmingssysteem stuk zou gaan door bevriezing liet men het leeglopen. Omdat de buizen deels in de grond lagen liet men het water gewoon over de vloer lopen. Het water zocht vervolgens de weg naar het laagste punt. Dat was de grafkelder waardoor waterschade de inhoud aantaste.

In 1959 waren er werkzaamheden aan de vloer van de kerk. Hierbij stuite men op de grafkelder. De Elburger Courant van 19 juni 1959 maakt melding van. Dankzij dit artikel weten we dat het een grafkelder betrof van circa 2,2 bij 4,2 meter, in het midden was de grafkelder circa 1,5 mtr hoog. De aangetroffen restanten in de grafkelder wekten de indruk dat er slechts 2 personen begraven zouden zijn. Vanuit de grafboeken weten we dat dit minimaal 3 personen betrof, waarvan 1 “jong geboren kind”.

De grafkelder is nagenoeg leeg in tact gebleven tot de verbouwing van de dorpskerk in 1991. Tijdens de bouwwerkzaamheden is geconstateerd dat de bouwkundige staat van de grafkelder matig was. Op basis van deze waarneming is de conclusie getrokken dat dit op termijn aanleiding zou kunnen zijn tot verzakking. Om het gevaar voor verzakking volledig uit te sluiten is besloten de grafkelder te verwijderen. Dit is gedaan door de grafkelder stuk te maken en aansluitend de ontstane ruimte te vullen met puin en zand. Geen grafkelder, geen kans op verzakking.

Van de vrijkomende grafzerken vanuit de vloer is slechts een deel hergebruikt in de vloeren van de nieuwe portalen aan de zijkanten van het kerkgebouw. De grafzerken zijn hierbij onderste boven in de vloer opgenomen. Dit omdat de tekst op de stenen in de loop der tijd was weggesleten en niet meer voldoende leesbaar was. Slechts 3 stenen zijn gespaard omdat deze van wat betere kwaliteit waren. Hiervan zijn er nog 2 opgeslagen onder de toren. De derde is door de kerkenraad weggegeven aan de familie Van Doornick te Putten. Helaas is het ons tot op heden niet gelukt deze te achterhalen.

Grote delen van de dorpskerk in Elspeet zijn in het verleden aangewezen als rijksmonument. Hier horen de laatst overgebleven grafzerken bij zoals blijkt uit de inschrijving in het register, zie bijlage. De plaats onder de toren is geen geschikte plaats voor het opslaan van de laatste 2 overgebleven kerkelijke grafzerken. De stenen kunnen bijvoorbeeld omvallen en breken. Een oproep aan gemeente Nunspeet om dit funerair erfgoed beter te beschermen heeft niet tot actie geleid. Een betere bescherming is noodzakelijk omdat meer en meer duidelijk wordt dat, zonder dat men zich hiervan bewust is, grote afbreuk gedaan wordt aan het funerair erfgoed van Elspeet.

oorlogsmonument resDe handtekeningenactie voor het behoud van het oorlogsmonument in het dorp verloopt goed en krijgt steeds meer bekendheid.
Inmiddels zijn er ruim 250 handtekeningen binnen. Een nieuwe vergadering van Dorpsvereniging Elspeet is toegezegd. Tevens zal de Dorpsvereniging zeer binnenkort een nadere toelichting geven op haar website.
Het college van Burgemeester & Wethouders is geïnformeerd over het verloop en we hebben vragen gesteld.

Ondanks dat we hebben verzocht  de verplaatsing te staken, wordt de verplaatsing van het monument uitgevoerd. Vrijdag 13 april is het oorlogsmonument geplaatst op de Algemene Begraafplaats Elspeet.

Vind jij ook dat het monument in het centrum van Elspeet hoort? Stuur/mail/breng dan het ondertekende formulier https://www.elspeethistorie.nl/images/pdf/Oorlogsmonument.pdf naar het actiecomite Elspeethistorie.nl Je kan het ingevulde formulier mailen naar info@elspeethistorie.nl

 

 

NIEUWS UPDATE

De handtekeningenactie van het team ElspeetHistorie komt op toeren. Inmiddels zijn ruim 500 handtekeningen binnen. Op basis van dit resultaat probeert het team ElspeetHistorie te overleggen met betrokken partijen. Hierbij wordt meer en meer duidelijk dat het monument door miscommunicatie is verplaatst.
Dorpsvereniging Elspeet is geen initiatiefnemer van de verplaatsing en zal dit in een extra ledenvergadering aan de leden toelichten. Voor het college van Burgemeester en Wethouders was de miscommunicatie rond het initiatief van de Dorpsvereniging juist de reden tot verplaatsing.
Nu deze reden is komen te vervallen kan ook de verplaatsing ongedaan gemaakt worden. Om dit standpunt helder te maken wil het team ElspeetHistorie de eerste 500 handtekeningen deze week formeel aan het college overhandigen. Daarnaast is inmiddels een afspraak gemaakt met het college van Burgemeester en Wethouders de terugplaatsing te bespreken. Helaas blijkt daarvoor vanuit het college pas op 7 mei een afspraak gemaakt te kunnen worden.
Vindt jij ook dat het monument in het centrum van Elspeet hoort? Stuur/mail/breng dan het ondertekende formulier naar het team ElspeetHistorie. Een foto ervan volstaat ook. Zie: https://www.elspeethistorie.nl of mail info@elspeethistorie.nl

 UPDATE    UPDATE    UPDATE

Op 4 april heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen gemeente Nunspeet, Dorpsvereniging Elspeet, Oranje vereniging Elspeet en werkgroep herdenken WO2. De betrokken wethouder heeft aansluitend laten weten dat het monument verplaatst gaat worden naar de Algemene Begraafplaats Elspeet. De genoemde partijen ondersteunen dit initiatief.

Als betrokken inwoners begrijpen wij dit standpunt niet. Het monument in het centrum van Elspeet vervulde tot voor enkele jaren immers een centrale rol in de dodenherdenking. Net als in andere plaatsen gebruikelijk is. Denk aan de monumenten in de centra van Garderen, Hulshorst en Uddel. Denk ook aan de rondgang door Nunspeet die eindigt op de begraafplaats. Wat is de reden dat men dit in Elspeet beeïndigd en de hiervoor geplaatste monumenten verwijderd?

Ook als betrokken leden van Dorpsvereniging Elspeet begrijpen wij dit niet. Tijdens de recente ledenvergadering van Dorpsvereniging Elspeet op  26 maart 2018 heeft het bestuur op dit punt een standpunt ingenomen. Daarbij werd expliciet uitgesproken dat het bestuur zich hard zou maken voor behoudt van het monument in het centrum van Elspeet. Dit tot tevredenheid van de aanwezige leden.

Het bestuur van Dorpsvereniging Elspeet neemt binnen 2 weken na de ledenvergadering een ander standpunt in. En dat juist in haar rol als vertegenwoordiger van de inwoners van ons dorp Elspeet terwijl op de ledenvergadering anders is besloten.

Om deze reden willen wij het bestuur van Dorpsvereniging Elspeet verzoeken een nieuwe ledenvergadering te beleggen. Conform de statuten van de Dorpsvereniging is dit mogelijk door 15 handtekeningen in te dienen. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden. De handtekeningen actie word voortgezet. U kunt meetekenen door de bijlage in te vullen en ondertekend (met handtekening) terug te sturen naar info@elspeethistorie.nl 

Alvast dank voor uw medewerking!

Als ElspeetHistorie vinden wij het belangrijk dat er kleur bekend (de kleur van de waarheid) wordt. Lees meer

 


5 5 2014Elspeet bezit een oorlogsmonument op een prachtige centrale plaats. Gemeente Nunspeet wil dit monument verplaatsen naar de Algemene Begraafplaats. Dit omdat het monument geen functie meer heeft bij de dodenherdenking (?). Betrokken inwoners vinden dat de centrale plaats behouden moet blijven. Zij vinden zichtbaarheid van het monument belangrijk om de herinnering levend te houden.

Bovendien staat het monument op een plaats met een rijke historie. Het staat op de plaats waar de SS in de oorlog een boom ter herinnering aan koningin Juliana heeft omgehaald. Nu staat er een boom die geplant is  ter herinnering aan de 50e verjaardag van koningin Beatrix in 1988.

 

 

Nunspeet Vooruit 10 mei 199Bron: Nunspeet Vooruit 10 mei 1995 - StreekarchivariaatHet monument is in 1995 geschonken aan de bevolking onder leiding van de Oranje vereniging. De indruk werd gewekt dat het verplaatsen van het monument een initiatief was van de dorpsvereniging als vertegenwoordiger van de bevolking. Dit blijkt niet het geval te zijn. Zo blijkt uit de diverse rectificaties die geplaatst zijn in de media. Waarom het monument dan toch verplaatst zou moeten worden roept vraagtekens op.

Vele dorpsbewoners willen het monument op de huidige locatie te behouden. Het monument staat op een centrale plek en kan zo het toerisme ondersteunen. Helemaal zou het prachtig zijn als het monument in de avonduren verlicht kan worden en kan het gaan dienen als luistersteen. Hiermee is het monument tevens een aanvulling op het Elspeets Historisch Museum.

Ondanks overleg lijkt het college van Burgemeester en Wethouders voornemens de verplaatsing door te zetten. Op 19 maart (rectificatie: 19 maart is verplaatst naar 4 april) is er een vervolg overleg. Laten we onze historie niet verplaatsen uit ons dorp, maar samen de handen in een slaan voor het behoud van ervan.

 2011b   2011a   16 april 2005b

Het monument is in 2005 onder leiding van de Oranjevereniging op een sokkel geplaatst, om zo de zichtbaarheid te vergroten.

Symboliek: Op de steen, het oorlogsmonument staan twee vredesduiven afgebeeld.
De vredesduif is een internationaal symbool van Vrede. Het is een duif met een olijftakje in zijn snavel. Het gebruik van de duif als symbool is geïnspireerd door het Bijbelverhaal over Noach. Het verwijst naar de vogel die door Noach werd losgelaten. De duif kwam na een zoektocht teruggevlogen met een olijftakje in de snavel. Dat betekende dat de aarde na de zondvloed weer was drooggevallen. 

 

VliegveldIn aanleg

Aan de Uddelerweg tussen Elspeet en Uddel werd op last van de Duitsers een vliegveld aangelegd. Daarvoor was in het kader van de arbeidsinzet een groot aantal arbeiders ingezet, die waren ondergebracht in het Doopsgezind Broederschapshuis.

Op 5 september 1944 is het in aanleg zijnde vliegveld op de Elspeterheide beschoten en waarbij 8 dodelijke slachtoffers vielen.

In de zomer van 2017 is de familie van der Vaarst op zoek geweest naar het 't monument op het Elspeterveld, in de veronderstelling dat het er was, maar moesten teleurgesteld huiswaarts keren. Via de website www.elspeethistorie.nl hebben zij contact opgenomen, en is er informatie uitgewisseld over het ontbreken van het monument, en is het idee onstaan om deze alsnog te plaatsen. Inmiddels krijgen we bij de slachtoffers nu ook een gezicht. En dat na ruim 70 jaar! Op dat wij niet vergeten.

Willem Elias van der Vaarst was 1 van de slachtoffers. Willem Elias van der Vaarst ligt begraven op de Noorderbegraafplaats in Hilversum.

Foto van Willem Elias van d  Grafsteen Willem Elias van   Grafsteen

 Foto's ontvangen via H. van Asselt

 

De missie van ElspeetHistorie.nl is om "alle historische informatie over Elspeet te ontsluiten middels een open platform".

De website bevat inmiddels veel informatie welke dagelijks door vele mensen word bezocht. Maar er is altijd meer informatie te vinden! Om dit te kunnen realiseren hebben we ook uw hulp hard nodig. Veel informatie is nog niet beschikbaar, of is niet toegankelijk. Van veel onderwerpen weten wij nog onvoldoende. Hier willen we verandering in brengen, en vragen hierbij uw hulp en medewerking.

Hoe kunt u helpen?

Op de website ElspeetHistorie.nl zullen periodiek nieuwsberichten worden geplaatst met vragen omtrent een specifiek onderwerp. Om op de hoogte te blijven van alle nieuwe vragen, kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief. Zodra er een nieuwsbericht geplaatst is, dan ontvangt u deze per mail. Heeft us extra informatie met betrekking tot het nieuwsbericht, dan kunt u dit middels een reply op de mail terugsturen naar de website. De nieuwe informatie zal dan worden toegevoegd aan het nieuwsbericht, hetgeen wellicht nog meer informatie gaat opleveren. Wij rekenen op uw hulp!

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrieven. Je word dan periodiek op de hoogte gehouden van het laatste nieuws op de website. 

 

 

 

Na de bevrijding werd het koper van de familie van Sloten weer opgegraven en gepoetst. Onderstaande foto is uit 1945, en komt uit de familie collectie.
Een groot aantal voorwerpen op de foto worden herkend door de familie. Echter wie staan er op de foto, en waar is deze foto gemaakt? Wie heeft meer informatie over het koper opgraven na de oorlog?
Het hondje op de foto heet Rudy.
Staat er ook een imker bij?

opgegraven-koperOpgegraven koper wat weer gepoetst word. Foto: D. Hooghordel ©

U kunt uw reactie versturen via de "Stuur uw reactie" knop aan de zijkant van deze pagina.

 

Wie is online?

We hebben 117 gasten en geen leden online